Methodeonderwijs

Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.
W.B. Yeats

Op campus Caputsteen ligt de focus niet enkel op kennis. Sociaal-emotionele vaardigheden vinden we minstens even belangrijk. Belevingen en ervaringsgericht leren vormen het uitgangspunt.

Als leerling leer je o.a. van de ervaringen van andere leerlingen, van volwassenen, van andere culturen. We houden rekening met het leerritme en de leerstijl van elke leerling. De leerkrachten coachen je om de leerstof te ontdekken en eigen te maken. Door onze proactieve en herstelgerichte aanpak, leer je om conflicten te voorkomen en bij te leggen.

Voor wie?

Ons methodeonderwijs is er zeker voor leerlingen uit freinetscholen en leefscholen in het basisonderwijs. Maar ook leerlingen uit het traditioneel onderwijs die een innovatieve aanpak verkiezen, zijn van harte welkom.

Ons methodeonderwijs is er bij uitstek voor zelfstandige, sociaalvaardige en leergierige jongeren. Je krijgt de kans om zelf vorm te geven aan jouw leerproces. Eigenaarschap is hierbij zeer belangrijk. We rekenen dan ook op jouw zin voor verantwoordelijkheid.

Welke studierichtingen kun je in het methodeonderwijs volgen?

We bieden al onze studieopties en studierichtingen in methodeonderwijs aan. De aangeboden leerstof is steeds dezelfde als in traditionele klassen. Via een innovatieve en projectmatige aanpak bereik je dezelfde eindtermen.

Doorstroming?

We zien dat onze leerlingen uit het vierde leerjaar vlot doorstromen naar de derde graad aso of kso. Op basis van jouw talent en competenties geven de leerkrachten advies over de verdere studiemogelijkheden.

Onze uitgangspunten

De uitgangspunten van het methodeonderwijs op campus Caputsteen zijn geïnspireerd door de visie van Célestin Freinet.

  • Totaalonderwijs door projectmatige benadering.
  • Onderwijs dat vertrekt vanuit de leefwereld van jongeren.
  • Omgaan met verschillen is een evidentie.
  • Zelfbeeld en persoonlijkheidsvorming staan voorop.
  • Grote sociale gerichtheid.
  • Groepsdynamiek wordt gestimuleerd.
  • Basisdemocratie en ouderparticipatie is een voorwaarde.
  • Reflectie en zelfevaluatie is een steeds weerkerend aspect.
  • De leraar is een begeleider. Geen monoloog maar dialoog.